Wet BeZaVa: onbekend en onbemind?

15 okt 2014
Bezava-still-e1410273234762

 

 

Wet BeZaVa: onbekend en onbemind?

Onlangs was ik bij een seminar over actualiteiten in het arbeidsrecht. Naast de onvermijdelijke Wet Werk en Zekerheid kwam ook de Wet BeZaVa ter sprake.

Eerlijk gezegd was deze term mij onbekend. Het is een belangrijk gegeven echter bij een mediation waar er sprake is van ziekte ten tijde van of na de beëindiging van het dienstverband.

Waar gaat het om?

Achtergrond

Wet BeZaVa betekent Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (in werking getreden per 01.01.2013).

Onder vangnetters wordt onder andere verstaan ex-werknemers die geen recht hebben op loondoorbetaling van hun werkgever. Het gaat hier vooral om zieke WW-ers, zieke uitzendkrachten en zieke werknemers met een contract voor bepaalde tijd dat afloopt tijdens de ziekteperiode (104 weken).

Vangnetters worden relatief vaak arbeidsongeschikt. Zij zorgen voor ongeveer 50% van de totale WGA-instroom. Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat vangnetters geen werkgever meer hebben. Ze zijn voor hun re-integratie aangewezen op het UWV. En dat werkt minder effectief.

Maatregelen

Met de invoering van de BeZaVa worden de uitkeringslasten van de WIA , ZW (flex) en WGA (flex) (vangnetters die vanuit een Ziektewetuitkering recht hebben op een WIA-uitkering),  toegerekend aan de laatste werkgever. De werkgever betaalde voorheen altijd het loon voor de duur van het arbeidscontract. Ook bij ziekte van de werknemer. Als het contract was beëindigd en de werknemer ging ziek uit dienst, dan werd de uitkering én de re-integratie overgenomen door het UWV. De premie hiervoor werd door alle werkgevers gezamenlijk betaald via de vaste sectorpremie.

Vanaf 1 januari 2014 krijgen werkgevers  een financiële prikkel  in de vorm van premiedifferentiatie. Dit houdt in dat de werkgever een hogere of lagere Ziektewet- en WGA-premie moet betalen als meer of minder van zijn werknemers arbeidsongeschikt of ziek worden en gebruik maken van de Ziektewet en WGA. Kort gezegd: heeft de werkgever veel werknemers die van deze regelingen gebruik maken? Dan gaat hij meer betalen.

Een aanpassing in de uitkering is niet de enige maatregel. Voorheen werden werknemers ziek beoordeeld op het wel of niet kunnen verrichten van eigen (voormalig) werk. Nieuw is dat na het eerste ziektejaar het UWV gaat beoordelen op basis van gangbare arbeid, wat een flexwerker nog zou kunnen doen. Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat de flexwerker voor tenminste 35% geen werk kan verrichten.

Ziek binnen 4 weken

Als een werknemer arbeidsgeschikt is als hij uit dienst gaat, maar hij wordt binnen 4 weken alsnog ziek, dan valt hij onder de verantwoordelijkheid van de laatste werkgever.

Als de werknemer echter binnen die 4 weken WW heeft aangevraagd en gekregen heeft ziekmelding geen gevolgen meer voor de werkgever. Voor de werkgever is het aldus belangrijk dat de werknemer zo spoedig mogelijk WW aanvraagt. Het risico kan dus worden beperkt door het in acht nemen van de opzegtermijn, zodat direct aansluitend recht op een WW-uitkering ontstaat.

De werkgever zal er ook op toe willen zien of een evt. ziekmelding terecht wordt gedaan of niet met andere woorden of het beroep op de Ziektewet terecht is.

Wat kan de werkgever doen?

Het kan de moeite waard zijn om bij ziekte een voortgezet dienstverband aan te bieden, zodat de werknemer geheel binnen de onderneming kan re-integreren, alvorens hij uit dienst gaat. De werkgever zal zijn ex-werknemers moeten monitoren en wellicht met bestaande werknemers contractuele verplichtingen overeen komen die onder meer inhouden dat de werknemer zo spoedig mogelijk WW zal aanvragen en dat hij de werkgever daarvan op de hoogte brengt. Mocht hij binnen 4 weken ziek worden, dan moet hij dit aan de ex-werkgever melden en meewerken aan zijn re-integratie.

Conclusie

De conclusie moge luiden dat bij een mediation waar sprake is van een exit van een vangnetter, wel of niet ziek,  het zeer de moeite waard is om de Wet BeZaVa onder de aandacht te brengen zodat de werkgever niet geconfronteerd wordt met onverwachte kosten en de werknemer met problemen bij de verkrijging van een ZW of WGA uitkering. En dat werkgever en werknemer wellicht langer aan elkaar vast zitten dan zij dachten…

Voor wie meer wil lezen is hier een link naar een lezenswaardig stuk dat is verschenen in het Tijdschrift Arbeid en Recht: http://www.sprengersadvocaten.nl/nl/publicaties/over-het-leed-dat-bezava-heet-de-complicaties-van-de-nieuwe-ziektewet-voor-de-vangnetter-en-de-ex/.

Alexandra Vester