Welkom bij Vereniging Arbeidsmediators Nederland

 

Specialisten voor arbeidsmediations

De Vereniging Arbeidsmediators Nederland VAN is een nog jonge specialistenvereniging voor arbeidsmediators. In juni 2014 is deze vereniging opgericht met als doelstelling de zichtbaarheid naar de markt, de krachtenbundeling van arbeidsmediators en de kwaliteit intensief op hoog peil te houden en waar nodig en mogelijk te verbeteren. 

Ontwikkelingen

Het arbeidsrecht is volop in beweging. Dit jaar zijn belangrijke wijzigingen aangebracht in de regelingen rond ontbinding en ontslag. Voor arbeidsrelaties bij de overheid staan ook ingrijpende wijzigingen gepland. Dit alles heeft zijn effecten op de inzet van mediation bij arbeidsgeschillen en op de dynamiek
aan de mediationtafel. Specialisten op dit gebied zijn meer dan ooit gewenst. 

Mediation

Ook de markt voor mediation is in beweging. Er zijn wetsvoorstellen ingediend om de inzet van mediation te bevorderen en de kwaliteit van mediators op overheidsniveau te regelen.

De specialistenvereniging VAN wil de deskundige beroepsuitoefening door mediators op het gebied van arbeid en samenwerking bevorderen. Onder meer door het organiseren van cursussen en studiebijeenkomsten, door onderlinge uitwisseling van informatie en overige activiteiten die tot dit doel kunnen bijdragen. Daarnaast wil de vereniging de toepassing van (arbeids-) mediation in Nederland bevorderen door zowel individuele burgers als bedrijven en organisaties te benaderen en door het initiëren van onderzoek, het uitbrengen van publicaties en het organiseren van congressen.


Gespecialiseerde Arbeidsmediators

In navolging van de speciale eisen waar een Familiemediator aan moet voldoen om als zodanig voor Juridisch Loket en Rechtbanken op te kunnen treden, wordt op verschillende fronten gewerkt aan de vereisten waar een gespecialiseerd Arbeidsmediator aan zal moeten voldoen, om als zodanig kenbaar te zijn en zijn diensten aan te bieden. De beroepsgroep wil daar zoveel mogelijk bij betrokken zijn. De Vereniging Arbeidsmediators Nederland doet een belangrijke voorzet door het ontwikkelen van een portfolio en door uitsluitend diegenen toe te laten als lid, die aan bepaalde eisen voldoen.